အခွန်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

အခွန်/ဒဏ်ကြေး ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအား သိရှိလိုက်နာနိုင်ပါရန်ကိစ္စ
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၂)
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်)

Click Here
စက်သုံးဆီ၊ လောင်စာဆီမှရရှိသော အခွန်/ဒဏ်ကြေး ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား သိရှိလိုက်နာနိုင်ပါရန်ကိစ္စ
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၂)
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၈ ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်)

Click Here
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအတွက် အခွန်နှုန်းထားသတ်မှတ်ခြင်း

ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၂)
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်)

Click Here
လုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို ကြိုတင်ငွေအဖြစ် ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း ကိစ္စ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၂)
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် (၃) ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်

Click Here
ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၂)
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၂ ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်)

Click Here
စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားများ
Ministry of Energy and Electricity
ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားများ
(စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်)

Click Here
ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အခွန်အခများ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၂၁)
၁၃၈၃ ခုနှစ် ဝါဆိုလဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်)

Click Here
ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) ပါ ထွက်ရှိသည့် ရေနံ အတွက် ပေးသွင်းရမည့် ခိုင်ကြေးနှင့် လုပ်ကွက် အတွက် မြေငှားရမ်းခများ ကောက်ခံခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁)
၁၃၈၃ ခုနှစ် နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်)

Click Here
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကောက်ခံနေမှု နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၁)
၁၃၈၃ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်)

Click Here