တည်ဆဲဥပဒေများ

စဥ် ဥပဒေအမည် ဥပဒေအမျိုးအစားများ ပင်ရင်း/ပြင်ဆင်ပြီး ဥပဒေအမှတ် ပြဋ္ဌာန်း/ထုတ်ပြန်သည့် နေ့စွဲ အာဏာတည်သည့်နေ့စွဲ စီမံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဌာန
The Oilfield Act
အက်ဥပဒေ
တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေခြင်း
BURMA ACT I, 1918
၀၁.၀၁.၁၉၁၉
၃၁.၁၂.၂၀၁၀
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
The Water Power Act
အက်ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
BURMA ACT XI, 1927
၂၉.၁၀.၁၉၂၇
၂၉.၁၀.၁၉၂၇
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
The Petroleum Act
အက်ဥပဒေ
-
India Act 30,1934,Vol V
-
-
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံဓါတ်သတ္တုပင်ရင်းအခြေအမြစ်များ (တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုစည်းမျဉ်းကန့်သတ်မှု)အက်ဥပဒေ
အက်ဥပဒေ
တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေခြင်း
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေ အမှတ် ၅၅
၂၁.၁၀.၁၉၅၇
၁၀.၀၇.၁၉၆၉
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
အနုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေ
ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၈
၀၈.၀၆.၁၉၉၈
၀၈.၀၆.၁၉၉၈
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ဥပဒေ
ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်၊ ၆/၂၀၀၅
၂၂.၁၁.၂၀၀၅
၂၂.၁၁.၂၀၀၅
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
လျှပ်စစ်ဥပဒေ
ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၄
၂၇.၁၀.၂၀၁၄
၂၇.၁၀.၂၀၁၄
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅
၁၇.၀၇.၂၀၁၇
၁၇.၀၇.၂၀၁၇
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၀
၀၁.၀၈.၂၀၁၇
၀၁.၀၈.၂၀၁၇
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
၁၀
The Electricity (Control of Undertakings) Act
အက်ဥပဒေ
ပင်ရင်းဥပဒေ
BURMA ACT NO. LXIII OF 1947
၁၇.၁၀.၁၉၄၇
၁၇.၁၀.၁၉၄၇
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန