ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါ ထွက်ရှိသည့် ရေနံအတွက် ပေးသွင်းရမည့် ခိုင်ကြေးနှင့် လုပ်ကွက်အတွက် မြေငှားရမ်းခများ ကောက်ခံခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share